Vedtægter for Holstebro civile Hundeførerforening (DcH Holstebro)

§ 1
Foreningens navn er HOLSTEBRO CIVILE HUNDEFØRERFORENING, i daglig tale kaldet DcH Holstebro. Dens hjemsted er Holstebro. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

  • Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
  • Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
  • Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
  • Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
  • Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
  • Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
  • Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
  • Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og pågældende kreds. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemsskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemsskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også.

Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

§ 4
Kontingentet for medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem.
Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.
Kantinens udsalgspriser fastsættes af kassereren i samråd med den øvrige bestyrelse.

 

§ 5
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned, jf. § 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, dog undtaget sådanne, der er henlagt til landsforeningen DcH's afgørelse.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af foreningens formand.
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
4. Fastsættelse af kontingent (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge).
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (ulige år)
7. Valg af kasserer (lige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Valg af 1 revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

 

Nuværende tekst:

Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

§ 5 a

Skriftlig afstemning skal altid finde sted ved valg af formand og kasserer, også selv om der kun er én kandidat til posten. Ved to eller flere kandidater afgøres valget ved simpelt flertal.

Er der kun én kandidat, skal vedkommende opnå mindst 50% af de afgivne stemmer for at blive valgt. Blanke og ugyldige stemmer tælles ikke med ved opgørelsen. Får kandidaten ikke over 50% af de afgivne stemmer, er der to muligheder:

1) Der kan melde sig en kandidat på dagen, hvorefter der foretages valg efter ovenstående procedure.

2) Opnås der ikke valg efter ovenstående procedure, pålægger generalforsamlingen bestyrelsen til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, jf. reglerne i pkt. 8 om ekstraordinær generalforsamling.

Ved øvrige personvalg foretages skriftlig afstemning ved to eller flere kandidater.

Alle valgperioder er 2-årige. Genvalg kan finde sted.

 

§ 6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH´s sekretariat. Vedtægterne skal ligeledes sendes til Holstebro Kommune senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

§ 7
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§ 8
Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Senere modtagne forslag fremlægges i klubhuset 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst l/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse om de sager, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 6 uger efter at begæring derom er modtaget.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker efter samme retningslinjer, som til den ordinære generalforsamling.

 

§ 9
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden, kassereren og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Endvidere vælges for 1 år - 2 suppleanter for bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse, og/eller andre skattefrie ydelser efter satserne for skattefrie godtgørelser til ulønnede medhjælpere i idrætsforeninger.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg efter behov og er til enhver tid ansvarlig for disses arbejde.
Formanden og kassereren tegner foreningen over for offentlige myndigheder samt i økonomiske anliggender.

 

§ 10
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand senest en uge før generalforsamlingen og fremlægges til orientering i klubhuset. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Foreningens midler placeres i et anerkendt pengeinstitut.
Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

 

§ 11
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

 

§ 12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings ordensudvalg.

 

§ 13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Foreningen til Dyrenes beskyttelse.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).

 

§ 5 ændret på generalforsamlingen den 29. januar 2019

§ 5a tilføjet på generalforsamlingen den 29. januar 2019

§ 3 og 13 er ændret på generalforsamlingen den 27. januar 2016

§ 3 og § 4 er ændret på generalforsamlingen den 27. januar 2015

§ 9 er ændret på generalforsamlingen den 22. januar 2014.

§ 11 er ændret på generalforsamlingen den 25. januar 2011

 

Nyheder

Sponsorer